Regulamin

§1 Definicje

 • Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Adres reklamacyjny:

OSOME s.p. zoo ul.Lirowa 24/3, 02-387 Warszawa

 • Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem osomeshop.pl/strona/dostawa_zwroty zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dane kontaktowe:

OSOME s.p. zoo ul.Lirowa 24/3, 02-387 Warszawa

e-mail: kontakt@osomeshop.pl

 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem osomeshop.pl/strona/dostawa_zwroty
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/o...
 • Płatność – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz serwis Pay-Pal. Dostępne płatności to: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro. Przelewy bankowe oraz transakcje Pay-Pal.
 • Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_p...
 • Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem osomeshop.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedający:

OSOME s.p. zoo ul.Lirowa 24/3, 02-387 Warszawa

 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych począwszy od zaksięgowania płatności.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Ogólne warunki zakupu

Podczas zamawiania produktów w na stronie www.osomeshop.pl obowiązują ogólne warunki zakupu („Warunki zakupu”).

Informacje ogólne

 • Aby dokonać zakupu na Stronie internetowej, należy zaakceptować Warunki zakupu wskazane poniżej.
 • Akceptując Warunki zakupu, zobowiązujesz się do przestrzegania Warunków zakupu w całości, a także akceptujesz informacje na temat danych osobowych oraz zgadzasz się na używanie cookies w opisany poniżej sposób.
 • Zatwierdzenie zamówienia przez Osome jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Tobą jako klientem („Klient”) oraz firmą OsomeSp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul.Lirowa 24/3, 02-387 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla ms. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692242  NIP: 9512444029, REGON: 368134095,
 • KONTO BANKOWE: 72 1050 1025 1000 0090 8021 3219
 • KONTO BANKOWE POZA POLSKA: IBAN: PL 72 1050 1025 1000 0090 8021 3219 , SWIFT: INGBPLPW
 • Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Osome może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna i pełnoletnia, dokonująca nabycia towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.

Informacje na temat zakupu

Podczas dokonywania zakupu obowiązują ogólne warunki zakupu wskazane poniżej.

 • O przyjęciu zamówienia przez Osome świadczy wysłana automatycznie wiadomość e-mail z informacjami na temat zamówienia.
 • Klient powinien sprawdzić, czy treść otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem. Osome zaleca zachowanie potwierdzenia zamówienia w celu wykorzystania podczas ewentualnego kontaktu.

Zamówienie i ceny

 • Realizacja zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie.
 • Osome zastrzega sobie prawo do niedostępności produktów widocznych na Stronie internetowej, co może mieć miejsce w przypadku ewentualnej wyprzedaży końcowej oraz błędów w stanach magazynowych.
 • W przypadku braku produktu w magazynie zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Klienta o braku dostępności produktu i zwrócimy Klientowi poniesione przez niego koszty związane z opłatą niezrealizowanego zamówienia.
 • Dokładamy należytej staranności, aby prezentowane produktu, w tym aby ich skład i kolory były zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie, informujemy, iż kolor produktu wyświetlony na ekranie klienta, może różnić się od koloru rzeczywistego w zależności od światła czy też od używanego przez Klienta sprzętu komputerowego. Osome zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w druku, pisowni i omyłek pisarskich na Stronie internetowej.

Ceny

 • Podczas zamówienia obowiązują ceny podane na Stronie internetowej.
 • Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają opłat za przesyłkę, które podane są osobno. Koszty przesyłki podane są na Stronie internetowej. Opłata ta jest stała niezależnie od liczby produktów zakupionych za jednym razem.

Ceny obniżone, wyprzedaż, promocje i rabaty

 • Jeżeli na Stronie internetowej widnieją ceny obniżone, wyprzedażowe lub promocyjne, obowiązują one do wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Ewentualna zniżka obowiązuje jednorazowo i nie ma ponownego zastosowania w przypadku zwrotów, wymiany towaru, reklamacji lub przyszłych zamówień.

Dane klienta

 • Jeżeli chcesz złożyć zamówienie na Stronie internetowej, musisz podać niektóre dane osobowe. Potwierdzasz, że podane dane są poprawne i całkowicie wypełnione. Ponosisz odpowiedzialność za niepoprawnie wypełnione dane. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Osome znajdują się poniżej.

Płatność

 • Osome umożliwia metody płatności za zakupy na Stronie internetowej: przelew internetowy, PayPal oraz płatność kartą.
 • Musisz zaakceptować warunki zakupu Blue Media, PayPal oraz Osome w celu finalizacji zamówienia. Zrobisz to zaznaczając okienko, które pojawi się podczas Twojego pobytu w kasie. Cała korespondencja oraz informacje na temat płatności trafiają do Ciebie bezpośrednio z systemu Blue Media.

Płatność kartą

 • Nasi klienci mogą zapłacić za zamówienie, używając karty lub przelewu internetowego. W przypadku płatności kartą na Stronie internetowej przyjmowane są wszystkie karty VISA i Mastercard. W przypadku płatności przelewem internetowym możesz zapłacić za pośrednictwem swojego banku. Wszystkie polskie banki są dostępne w Blue Media. Nie pobieramy dodatkowych opłat z tytułu płatności kartą ani przelewów internetowych.
 • Podczas zamówienia należna kwota zostaje pobrana z konta.
 • Wszystkie płatności obsługiwane są przez partnera Osome, system Blue Media, który akceptuje zakupy. Wszystkie dane dotyczące karty oraz dane osobowe są zaszyfrowane. Oznacza to, że nikt nieupoważniony nie może uzyskać do nich dostępu. Potwierdzenie płatności zostanie wysłane za pośrednictwem systemu Blue Media, natomiast potwierdzenie zakupu zostanie wysłane przez Osome drogą elektroniczną po wysłaniu produktów.
 • Do każdego zamówienia za każdym razem zostaje doliczona opłata za przesyłkę zgodnie z informacjami podanymi na Stronie internetowej.

Płatność przelewem internetowym

 • Nasi klienci mogą zapłacić za zamówienia, używając przelewu internetowego. Nasz partner serwis Blue Media oferuje obsługę przelewów internetowych za pośrednictwem wszystkich polskich banków.

Dostawa i odbiór produktów

 • Osome ponosi odpowiedzialność za dostawę produktów do klienta.
 • Osome wysyła produkty za pośrednictwem ustalonego dostawcy, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sposobu dostawy.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość adresów podanych podczas zamówienia.

Czas realizacji dostawy

 • Osome dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej dostarczyć zamówione towary. Wszystkie produkty widoczne na Stronie internetowej znajdują się w magazynie, możliwa jest więc natychmiastowa wysyłka.
 • Zazwyczaj wysyłamy Twoje produkty w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku popularnych promocji czas dostawy może ulec wydłużeniu. Jako klient powinieneś mieć świadomość, że podane terminy dostawy mogą ulec zmianie.
 • W przypadku opóźnienia dostawy otrzymasz powiadomienie od Osome, która nadal będzie monitorować zamówienie.
 • Przy odbiorze dostawy klient powinien sprawdzić stan oraz liczbę produktów. Jeżeli coś się nie zgadza, należy natychmiast zgłosić to Osome.

Dostawa częściowa

 • Osome nie realizuje dostaw częściowych. Towar zamówiony u dostawcy lub niedostępny w magazynie zostanie usunięty z zamówienia i odliczony od kwoty całkowitej.

Anulowanie i zmiana zamówienia

 • Jeżeli chcesz dokonać zmiany zamówienia, zalecamy natychmiastowy kontakt z kontakt@osomeshop.pl
 • Jeżeli chcesz anulować zamówienie, a proces dostawy został już rozpoczęty, zgodnie z niniejszymi Warunkami zakupu możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Wówczas ponosisz rzeczywisty koszt dotychczasowej realizacji zamówienia.

Awizowanie i odbiór osobisty

 • Jeżeli wybrana została opcja dostawy do domu, otrzymasz wiadomość e-mail i/lub sms z informacją o czasie dostawy. Jeżeli wybrana została opcja dostawy do miejsca odbioru, gdy przesyłka będzie gotowa do odbioru, otrzymasz awizo w formie wiadomości e-mail i/lub sms. Odbiór przesyłki odbywa się w wybranym przez Ciebie miejscu odbioru. Należy zabrać ze sobą ważny dowód tożsamości oraz numer podany na awizo. Brak ważnego dokumentu tożsamości uniemożliwia odbiór przesyłki.
 • W przypadku nieodebrania przesyłki Osome zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty, obejmującej koszty zwrotu, opłaty administracyjne oraz faktyczny koszt realizacji, w wysokości 60 PLN.

Uszkodzenia transportowe

 • Jeżeli przesyłka zostanie uszkodzona podczas transportu, zalecamy natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w miejscu odbioru

§3 Odstąpienie od umowy

 • Mamy nadzieję, że nasi klienci będą zawsze zadowoleni z zamówionych towarów. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu podejmiesz decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, masz na to 14 dni od momentu otrzymania towaru zgodnie z art. 27 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dotyczy to również produktów w obniżonych cenach oraz towarów z wyprzedaży. Zwróć jednak uwagę na koszty jakie poniesiesz w związku z art. 33, 34 ust. 2 i 35 Ustawy powyżej.
 • Możesz przymierzyć zamówiony produkt (z wyjątkiem osobno zabezpieczonych elementów ubioru, takich jak stroje kąpielowe i bielizna, topy), aby sprawdzić, czy Ci odpowiada. Aby dokonać zwrotu stroju kąpielowego, bielizny, topu plomba takiego produktu musi pozostać nienaruszona.
 • Aby dokonać zwrot produktu muszą one pozostać nienaruszone, muszą mieć metkę. Produkty nie mogą mieć śladów użytkowania/noszenia, w przeciwnym przypadku nie będą mogły zostać zwrócone.
 • Zwrotu można dokonać zwracając produkt odsyłając produkt do OSOME s.p. zoo, ul.Lirowa 24/3, 02-387 Warszawa. Szczegółowe instrukcje znajdują się poniżej.

Zwrot produktów do Osome

 • W przypadku zakupu produktów poprzez stronę internetową zawsze obowiązuje 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawach konsumenta. Oznacza to, że klient ma prawo do zwrotu produktu przez zawiadomienie o tym firmy Osome w ciągu 14 dni od odebrania zamówionego produktu przez klienta lub osobę przez niego wskazaną (okres odstąpienia).

Co mam zrobić, aby zwrócić produkt?

 • Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do zwrotu, należy w jasny sposób zawiadomić o chęci skorzystania z prawa do zwrotu (poczta elektroniczna). W wiadomości i temacie podaj imię i nazwisko, adres oraz inne potrzebne informacje, np. numer zamówienia, numer potwierdzenia zakupu oraz nazwę produktu.
 • Aby zwrot mógł zostać przyjęty, należy dołączyć otrzymany paragon.
 • Aby zdążyć w terminie, wystarczy, że wyślesz wiadomość o chęci skorzystania z prawa do zwrotu przed upłynięciem terminu odstąpienia od umowy.
 • Koszty zwrotu i odpowiedzialność za przesyłkę zwrotną produktu ponosi klient. Dlatego firma Osome zaleca staranne zapakowanie produktu najlepiej w oryginalne opakowanie. Produkt powinien zostać zwrócony w ciągu 14 dni, licząc od daty przekazania firmie Osome wiadomości o chęci skorzystania z prawa do zwrotu.

Zwrot płatności

 • Jeśli klient odstąpi od umowy zakupu, Osome zwraca uiszczoną przez klienta opłatę za towar łącznie z kosztami wysyłki (nie wliczając w to dodatkowych kosztów związanych z wysyłką w przypadku wybrania innego sposobu dostawy niż przesyłka standardowa oferowana przez Osome).
 • Koszty zwrotu ponosi klient.
 • W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane.

Odliczenie

 • Od zwracanej kwoty Osome ma prawo odliczenia sumy odpowiadającej spadkowi wartości produktu spowodowanemu naruszeniem produktu w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia jego właściwości czy funkcji.
 • Osome zwraca pieniądze natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Osome wiadomości o rozpoczęciu procedury zwrotu.
 • Osome ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do momentu otrzymania produktu lub potwierdzenia jego wysyłki.
 • Zwrot płatności nastąpi za pośrednictwem tej samej metody, która została wybrana, chyba że uzgodniono inaczej lub istnieją przeszkody do zrealizowania tej metody płatności.
 • Zwroty należy kierować na adres podany na stronie internetowej lub w Ogólnych warunkach zakupu Osome dostępnych.

Prawo wymiany

 • Osome oferuje możliwość wymiany produktów w sklepie internetowym.
 • Koszty zwrotu towaru do Osome ponosi klient. Towar możesz przesłać na swój koszt za pomocą dowolnie wybranej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 • Osome nie akceptuje zwrotu produktów w postaci przesyłki za pobraniem.


W przypadku zwrotu/odstąpienia od umowy wykonaj następujące czynności:

1. Wypełnij formularz dołączony do przesyłki. 

2. Wszystkie odsyłane produkty należy zapakować w torbę foliową lub pudełko.

3.Możesz wykorzystać oryginalne opakowanie. Pamiętaj o starannym zapakowaniu produktu, gdyż ponosisz odpowiedzialność za dostarczenie go do Osome.

4. Gdy otrzymamy i zaakceptujemy zwrot, otrzymasz zwrot płatności. Więcej informacji znajduje się w punkcie „Zwrot płatności” poniżej.

Reklamacje

 • Osome zapewnia, że każdy produkt został dokładnie sprawdzony przed wysłaniem do klienta. Jeżeli mimo to produkt okaże się być uszkodzony lub wybrakowany, zwracamy równowartość wpłaty za produkt oraz koszty przesyłki. Jeżeli klient życzy sobie otrzymać nowy produkt, należy złożyć nowe zamówienie.
 • Osome rozpatruje reklamacje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 • Jeżeli decydujesz się na złożenie reklamacji bezpośrednio do Osome, wypełnij formularz reklamacji

 • Gdy Osome otrzyma i uzna reklamację za zasadną, otrzymasz zwrot płatności. Więcej informacji znajduje się w punkcie „Zwrot płatności” poniżej.

Zwrot płatności

 • Zwrot płatności następuje niezwłocznie po uznaniu reklamacji za zasadną. Gdy pieniądze zostaną wysłane, otrzymasz od nas wiadomość e-mail.
 • Jeżeli reklamacja dotyczy części zamówienia, koszty wysyłki nie są zwracane.

§4 Rękojmia

 • Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 • W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
 • Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 • W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 • Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 • Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 • Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 • Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: osomeshop.pl/strony/polityka-prywatnosci

§6 Postanowienia końcowe

 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (osomeshop.pl/strony/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 13.3 (Warszawa, 10 stycznia 2017 roku).

Obsługiwane płatnosci online:

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów